عشقی مشقی طنز منز همه چی قرو پاتی

یک جمله زیبا بگو؟؟